2013.gada augustā plānota projektu pieņemšana projektu programmā „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” .

Atbalsta programmu administrēs: LIAA

Atbalsta pretendenti: komersanti un ostu pārvaldes

Aktivitātes mērķis ir veicināt komersantu paplašināšanos vai jaunu komersantu veidošanos, attīstot industriālo telpu izveidi reģionos.

Atbalstāmās darbības:

Vienas vai vairāku ēku būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, kas saistīta ar ražošanas ēku izveidi.
Attiecināmās izmaksas:

 • Apstrādes rūpniecības (NACE 2. red. C sadaļa) komersantu ražošanas vajadzībām paredzētās rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas;

 • Ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošana un pārbūve un pievadceļu būvniecība vai rekonstrukcija projektā paredzētās rūpnieciskās ražošanas ēkas vajadzībām;

 • PVN par augstāk minētajām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

 • Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kas saistītas ar ražošanas ēkas būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju.

 • Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Maksimālais atbalsta finansējums vienam projektam ir 1 000 000 latu.

  Būtiskākie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • Projekta īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20000 vai 10 km attālumā no tās robežas, izņemot Rīgu.

 • Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2011. gadā pilsētas ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20000 ir Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Liepāja, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Ogre un Valmiera.

 • Projekta īstenošanas vietā esošo ēku un projektā plānoto ēku platība ir ne mazāka kā 5000 m2.

 • Projekta iesniedzējam ir īpašuma, valdījuma tiesības vai nomas tiesības, kas nostiprinātas zemesgrāmatā vismaz 10 gadu pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, uz īpašumu, t.sk. zemi, kurā veic investīcijas.

 • Ja paredzēts veikt renovāciju – telpās pēdējos 2 gadus pirms projekta iesniegšanas nav veikta saimnieciskā darbība.

 • Līdz 2015. gada 1. septembrim jāveic ražošanas ēkas būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija un tā jānodod ekspluatācijā, kā arī jāiznomā vismaz trim savstarpēji nesaistītiem apstrādes rūpniecības nozares (NACE 2. red. G sadaļa) sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem.

 • Ēku iznomā vismaz uz 10 gadiem ražošanas vajadzībām apstrādes rūpniecības nozarē.

 • Projekta iesniedzēja, projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls un atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas līdzieguldījuma summa ir ne mazāka kā 25% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 • Jāiesniedz LIAA kredītiestādes izsniegtu līguma izpildes garantijas vēstuli 2% vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma.

 • Pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā, jaunuzcelto, renovēto vai rekonstruēto ražošanas ēku iznomā 12 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. septembrim, vismaz 30% un 36 mēnešu laikā vismaz 80% apmērā no izbūvētās, renovētās vai rekonstruētās ražošanas ēkas platības.

 • Pēc līguma par jaunuzceltās, renovētās vai rekonstruētās ražošanas ēkas nomu noslēgšanas šo noteikumu savstarpēji nesaistītie mazie, vidējie uzņēmumi pirmajos 12 mēnešos, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. septembrim, izveido kopā vismaz 20 jaunas darbavietas, bet 36 mēnešos kopā vismaz 50 jaunas darbavietas uz pilnu darba slodzi. Jaunizveidotajās darba vietās nodarbinātās personas divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas nav tikušas nodarbinātas pie iepriekš minētā komersanta vai tā saistīto personas grupas.

 • Projekta īstenošanā atbalstāmās darbības jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. jūlijam.

 • Pieprasītais atbalsta apmērs par m2 nav lielāks nekā LVL 250.

 • Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.

  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.
  26 06 2013
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti