Vēlamies informēt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi projektu pieņemšanas 2. kārtu atbalsta programmas „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros.

Projekti tiks finansēti no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem. Otrajā kārtā pieejamais finansējums ir 16 135 328,77 latu.

Atbalsta programmas ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 600 000 latu.

Programmas ietvaros atbalsts paredzēts galvenokārt energoefektivitātes uzlabošanai- ēku siltināšanai, apkures sistēmas nomaiņai un ražošanas iekārtu nomaiņai/ energoefektivitātes uzlabošanai.

Īsumā par atbalsta programmas nosacījumiem:

Programmas mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot izglītības iestāžu, ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs var būt:

 • Latvijas Republikā reģistrēts komersants;

 • Latvijas Republikā reģistrēta valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglī¬tības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem.


 • Projektu iesniegšanas termiņš: 2012. gada 2. novembris

  Apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiks ir līdz 2013. gada 31. oktobrim.

  Finansējumu piešķir projektu īstenošanai, kuros iekļautās aktivitātes plānots īstenot:
 • tieši ar ražošanas procesu saistītās ēkās, kurās vismaz divus jebkurus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē ir veikta saimnieciskā darbība un kuras klasificē kā rūpnieciskās ražošanas ēkas, vai uzņēmumu teritorijās, kurās atrodas projekta iesniedzēja ražošanas tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģijas, ko plānots uzlabot vai nomainīt projekta īstenošanas laikā;

 • vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkās, kurās vismaz divus jebkurus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē ir veikta saimnieciskā darbība un kuras klasificē kā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas;

 • ēkās, kuras izmanto izglītības iestāžu vajadzībām un kuras klasificē kā izglītības iestāžu telpu grupas, sporta telpu vai dienesta viesnīcu ēkas.


 • *konkursa kārtas ietvaros prioritāri atbalsta un finansējumu piešķir tādiem komersantu projektu iesniegumiem, kuros aktivitātes plānots īstenot ražošanas ēkās;

  Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

  Atbalsta programmas ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projektā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

 • 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

 • 55 % – vidējiem komersantiem;

 • 45 % – lielajiem komersantiem;

 • 85 % – izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.


 • Atbalsta programmas ietvaros atbalstāmas ir šādas projekta aktivitātes:

  1) ieguldījumi vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju:
 • ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbi(ēku siltināšana);

 • energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši nodrošina ražošanas procesu ražošanas ēkās;

 • iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai;
  energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;

 • ēku automatizētās vadības un kontroles sistēmu uzstādīšana, kuras nodrošina enerģijas patēriņa kontroli un samazinājumu;

 • tehnoloģijas, kas atrodas uzņēmuma teritorijā un ir nepieciešamas tā darbībai, bet nav tieši piesaistītas ražošanas ēkai.


 • 2) papildu ieguldījumi pārejai (tai skaitā iepērkamā enerģijas apjoma samazināšana) no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehno¬loģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus:
 • biomasu izmantojošas katlu iekārtas;

 • biomasu izmantojošas koģenerācijas stacijas;

 • energoavoti ar siltuma sūkņiem;

 • saules kolektori;

 • saules fotoelektriskie paneļi (saules baterijas);

 • vēja elektrostacijas;

 • tehnoloģijas, ar kurām atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju.


 • SIA EIROTILTS sadarbībā ar projektēšanas uzņēmumu SIA Wonderfull piedāvā pilna cikla atbalstu projekta dokumentācijas sagatavošanā, nodrošinot gan projekta iesnieguma sagatavošanu un iepirkuma procedūru organizēšanu, gan papildus iesniedzamo dokumentu sagatavošanu, t.sk.- tehniskās apsekošanas atzinuma, energoaudita, būvprojekta, būvniecības tāmju u.c. dokumentu sagatavošanu atbilstoši programmas prasībām.
  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt atbalsta programmas finansējumu.
  09 10 2012
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti